දුරකතන නමාවලිය

උතුරු මැද පළාත් සභාවේ සංචාරක අමාත්‍යාංශය මගින් ඉදිකල පළාත් සංචාරක තොරතුරු මධ්‍යස්ථානය අද දින උතුරු මැද පළාත් ආණ්ඩුකාර ගරු පී.බී. දිසානායක හා ප්‍රධාන අමාත්‍ය ගරු පේෂල ජයරත්න බංඩාර යන මහතුන් අතින් විවෘත විය.